Godkjent regulering – Søndre Mysen gård

Detaljregulering for Søndre Mysen gård i Indre Østfold kommune ble godkjent i kommunestyret 29. mars 2022.

Planområdet utgjør et areal på ca. 26 daa sentralt på Mysen. Området er tredelt med dagens gårdstun for Søndre Mysen gård i midten, omkringliggende dyrket mark og et område som benyttes som parkeringsplass mot nordvest. Det legges opp til blokkbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, felles lekeplass og parsellhage med mulighet for selvdyrking. Det kan bygges rundt 100 boenheter på området. Reguleringskonsulent for området var Skaara Arkitekter AS.