Planinitiativ innsendt for Kakkelovnskroken 1 og 2

Kakkelovnskroken ligger på Rødtvet, rett ved t-banen planlegges et flott boligprosjekt med et bredt tilbud til nærmiljøet med torg, butikker, flerbrukshall og et nytt byrom i form av et grøntdrag som leder ned til torget og gir en god og ny adkomst til t-banen. Planinitiativ for Kakkelovnskroken 1 og 2 ble innsendt til Plan og bygningsetaten rett før nyåret. Det er lagt vekt på gode boligkvaliteter, variert bebyggelse og i hovedsak å videreføre innspillene og forslaget i planprogrammet for området.

Det nye solfylte torget med siktlinje opp mot Rødtvet gård: Illustrert av Blår.

Vår ambisjon er å endre området rundt Rødtvet T-banestasjon til å bli et attraktivt, levende og åpent byområde.
I dag oppleves området som delvis industriområde uten nærmiljøtilbud til boligene rundt. Ved å etablere bebyggelse og byrom
som inviterer til aktivitet og sosialt liv, ønsker vi å bidra til å transformere Rødtvet og gjøre det til en inkluderende og bærekraftig del av byen.
Oslos overordnede byplanstrategi er basert på fortetting i knutepunkt og stasjonsnære områder.
Rødtvet er definert som et stasjonsnært område og potensialet for transformasjon av næringseiendommene er stort. Planområdet
ligger i umiddelbar nærhet til T-bane og er tenkt utviklet med en bymessig bebyggelse med etablering av gatetun og møteplasser, både
i form av næring/service og idrett/aktivitet.

Gående og myke trafikanter skal prioriteres. Sosial bærekraft vil søkes ivaretatt gjennom medvirkning, slik at prosjektet får innspill til tiltak
fra brukerne av området. I innledende fase vil det legges stor vekt på kartlegging av behovene til ulike målgrupper, slik at tilbudet defineres på
bakgrunn av dette. Prosjektet ønsker å finne gode løsninger som gir noe tilbake til byen og lokalmiljøet.

290 boliger, handel, parkering, flerbrukshall og byrom som kobler prosjektet til nærmiljøets aktiviteter og turområder ligger i planen.

Arkitekt og illustrasjoner: Arcasa og Blår.